కుంకుమ బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ??

కుంకమ బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ??

VAH_0771

మన శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి ఒక్కో ఆదిదేవత వున్నాడు. అలాగే లాలట అధి దేవత బ్రహ్మా. లలాటం బ్రహ్మా స్థానం . బ్రహ్మా దేవుని రంగు ఎరుపు. కావున బ్రహ్మాస్థానమైన లలాటాన ఎరుపు రంగు(కుంకుమ) ధరించాలి. ఎప్పుడైతే కుంకుమ లలాటాన(నుదుటన) అద్దుతారో అప్పుడు జ్ణానచక్రాన్ని పూజించినట్లు అవుతుంది. కుంకుమను ఉంగరపు వేలితో పెట్టుకుంటే శాంతి, ప్రశాంతి చేకూరుతుంది. నడివేలితో ధరిస్తే ఆయువు సమృద్ది చేందుతుంది. బోటనవేలితో ధరిస్తే శక్తి, చూపుడు వేలితో ధరిస్తే భక్తి, ముక్తి కలుగుతాయు.

మీదర్మ సందేహాలను మాకు askguru@bhakthishakthi.com కి Email చేయండి.