శ్రీ గణేష్ మంత్రం

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వర వరద సర్వ జనమ్మే వశమానాయ స్వాహ: తత్పురుషాయ విద్మహే రుద్ర బింబాయ ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వర వరద సర్వ జనమ్మే వశమానాయ స్వాహ: ఏక దంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్!!