లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రమ్

శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 || బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత | లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 || సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య | త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 || సంసారజాలపతితతస్య జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝషోపమస్య | ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 || సంసారకూమపతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య […]

నరసింహ శతకమ్

001 సీ. శ్రీమనోహర | సురా – ర్చిత సింధుగంభీర | భక్తవత్సల | కోటి – భానుతేజ | కంజనేత్ర | హిరణ్య – కశ్యపాంతక | శూర | సాధురక్షణ | శంఖ – చక్రహస్త | ప్రహ్లాద వరద | పా – పధ్వంస | సర్వేశ | క్షీరసాగరశాయి | – కృష్ణవర్ణ | పక్షివాహన | నీల – భ్రమరకుంతలజాల | పల్లవారుణపాద – పద్మయుగళ | తే. చారుశ్రీచందనాగరు […]

సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం స్కందాయ నమః ఓం గుహాయ నమః ఓం షణ్ముఖాయ నమః ఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం పింగళాయ నమః ఓం క్రుత్తికాసూనవే నమః ఓం సిఖివాహాయ నమః ఓం ద్విషన్ణే త్రాయ నమః || 10 || ఓం శక్తిధరాయ నమః ఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః ఓం తారకాసుర సంహార్త్రే నమః ఓం రక్షోబలవిమర్ద నాయ నమః ఓం మత్తాయ నమః ఓం ప్రమత్తాయ నమః ఓం ఉన్మత్తాయ […]

సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రమ్

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 2 || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 3 || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 4 || […]

సుబ్రహ్మణ్య అష్టకమ్ కరావలంబ స్తోత్రమ్

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 || దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 || నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్, తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ | శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 || క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల, పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || […]

బృహస్పతి కవచమ్ (గురు కవచమ్)

అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా, గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకమ్, బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ అభీష్టఫలదం వందే సర్వఙ్ఞం సురపూజితమ్ | అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిమ్ || అథ బృహస్పతి కవచమ్ బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః | కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేభీష్టదాయకః || 1 || జిహ్వాం పాతు సురాచార్యః నాసం […]

అంగారక కవచమ్ (కుజ కవచమ్)

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ | ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః || అథ అంగారక కవచమ్ అంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః | శ్రవౌ రక్తంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః || 1 || నాసాం శక్తిధరః పాతు ముఖం మే […]

బుధ కవచమ్

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | అథ బుధ కవచమ్ బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః | పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః || 1 || కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా | నేత్రే ఙ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః || 2 || ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ | కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ […]

శుక్ర కవచమ్

ధ్యానమ్ మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ | సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాఞ్ఛితమర్థసిద్ధయే || 1 || అథ శుక్రకవచమ్ శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః | నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః || 2 || పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః | వచనం చోశనాః పాతు కంఠం శ్రీకంఠభక్తిమాన్ || 3 || భుజౌ తేజోనిధిః పాతు కుక్షిం పాతు మనోవ్రజః | నాభిం భృగుసుతః […]