తెలుగు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Saurashtra Somnatham Cha Shrishaile Mallikarjunam ||
Ujjainyam Mahakalomkare Mammaleshwaram ||
Parlyam Vaijnatham Cha Dakinyam Bheem Shankaram ||
Setu Bandhe Tu Ramesham Nagesham Daruka Vane ||
Varanasya Tu Vishwesham Tribakam Gautamitate ||
Himalaye Tu Kedaram Ghurmesham Cha Shivalaye ||
Aetani Jyotirlingani Sayam Prataha Pathennaraha ||
Sapta Janma Kritam Papam Smaranen Vinashyati ||

1. Somnath,(Prabhas Patan Gujarat)
2. Mallikarjuna ( Srisailam, Andhra Pradesh )
3. Mahakal ( Ujjain Madhya Pradesh)
4. Omkareshwar (Mamaleshwar ,Madhya Pradesh)
5. Kedarnath in Uttarakhand
6. Bhimashankar (Maharashtra)
7. Varanasi (Benares in Uttar Pradesh)
8. Trimbakeshwar  (Nasik in Maharashtra)
9. Baidyanathdham (Deoghar,Jharkhand)
10. Nageshwar Temple Dwarika Gujarat
11. Rameswaram in Tamil Nadu
12. Ghrishneshwar (Aurangabad, Maharashtra)